Velkajärjestelylaki uudistuksen alla

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan uudistuksia velkajärjestelyistä annettua lakia. Velkajärjestelyn ongelmakohtien selvitys on sisällytetty hallitusohjelmaan. Työryhmän ehdotus tulee valmistumaan kesäkuun lopussa 2013. Oikeusministeriön työryhmän on tarkoitus kiinnittää huomiota eteenkin siihen miten velallisia voitaisiin nykyistä paremmin kannustaa maksuohjelman aikana tulonhankintaan ja miten heille voitaisiin turvata paremmin uusi velaton alku. Työryhmän selvityksen alla on myös miten yritysten asemaa voitaisiin parantaa velkajärjestelyissä, ja eteenkin yrittäjyyteen liittyvin ratkaisuin. Kuitenkaan maksuohjelman pituuteen ei ole tarkoitus puuttua tässä yhteydessä. Velallisen omistusasunnon säilyttämiseen liittyvien säännösten toimivuutta on työryhmän selvitettävä, sekä tarpeen tullen ehdottaa siihen uudistuksia. Oikeusministeriön työryhmän on tarkoitus selvittää, voisiko nykyistä velkajärjestelymenettelyä yksinkertaistaa sekä olisiko mahdollista vähentää velallisille aiheutuva ongelmia lisäsuoritusjärjestelmästä. Monelle velalliselle on tullut yllätyksenä, että tulojen kasvaessa on tullut lisäsuoritusvelvollisuus. Lisäsuoritusvelvollisuus työllistää lisää myös velkaneuvojia sekä käräjäoikeutta. Aiempi ehdotus velkajärjestelylaista valmistui vuoden 2011 maaliskuussa. Uuden työryhmän on tarkoitus käydä läpi aiemmasta työryhmämietinnöstä saatu palaute ja tehdä sen pohjalta uutta ehdotusta. Edellisessä mietinnössä ehdotettiin, että velkajärjestelyjen aikana velalliselta perittävä rahamäärä muuttuisi tulojen mukaan ja maksuohjelmaa valvoisi ulosottoviranomaiset. Tätä ei kuitenkaan nähdä tällä hetkellä tarkoituksen mukaisena, joten se jätetään ehdotuksesta kokonaan pois. Aiemmassa työryhmässä myös mietittiin ehdotusta, että saatavan lopullinen vanhentuminen ulotettaisiin myös sellaisiin velkoihin, joihin velallinen ei ole hankkinut tuomiota ja joiden vanhentuminen on määräajoin katkaistu. Tämän ehdotuksen jatkovalmistelu käydään erikseen.

  Lainayhtiö Trustbuddy lopetti toimintansa