Velkajärjestelyitä koskeva laki uudistuksen alla

1 477966 commerce acts books

Oikeusministeriössä on asetettu työryhmä uudistamaan velkajärjestelyistä annettua lakia. Viimeksi velkajärjestelyistä annettua lakia on pohdittu oikeusministeriön työryhmän toimesta vuonna 2011. Velkajärjestelyjen ongelmakohtien selvitys on kirjattu hallitusohjelmaan. Oikeusministeriön tiedotteen mukaan työryhmän selvityksen alla on kuinka velallisia voitaisiin kannustaa enemmän tulonhankintaan maksuohjelman aikana ja kuinka velalliselle voitaisiin turvata paremmin uusi velaton alku. Työryhmän on myös tarkoitus selvittää miten yrittäjien asemaa voitaisiin parantaa velkajärjestelyissä. Kuitenkaan maksuohjelman pituuteen ei ole tässä vaiheessa tarkoitus puuttua. Tarkoituksena on myös selvittää, miten velallisen omistusasunnon säilyttämistä koskevat säännökset toimivat, sekä ehdottaa, mikäli ne kaipaavat muutosta. Työryhmän on tarkoitus selvittää, mikäli nykyistä velkajärjestelymenettelyä voitaisiin yksinkertaistaa, sekä miten lisäsuoritusjärjestelmästä aiheutuvia ongelmia voitaisiin vähentää. Monelle velalliselle saattaa tulla yllätyksenä, että tulojen noustessa saattaa velalliselle tulla lisäsuoritusvelvollisuus. Lisäsuoritusvelvollisuus työllistää lisää myös velkaneuvojia sekä käräjäoikeuksia. Maaliskuussa 2011 valmistuneen työryhmämietinnöstä saadut palautteet käydään läpi nyt uudessa työryhmässä. Uusi ehdotus siis laaditaan aiemmasta mietinnöstä saadun palautteen pohjalta. Edellisessä ehdotuksessa oli muun muassa, että velkajärjestelyjen aikana perittävä takaisinmaksusumma voisi joustaa tulojen muuttuessa ja että maksuohjelmaa valvoisi ulosottoviranomainen. Näitä ehdotuksia ei kuitenkaan aiota sisällyttää uuteen ehdotukseen, sillä uudistuksia ei pidetä tarkoituksenmukaisina. Aikaisempi työryhmä ehdotti, että velallisen saatavan lopullinen vanhentuminen koskisi myös sellaisia velkoja, joista ei ole annettu tuomiota ja joiden vanhentuminen on määräajoin katkaistu. Tämän osuuden jatkovalmistelut on tarkoitus toteuttaa erikseen.

  Jyväskylässä halutaan kieltää pikalainamainokset katukuvasta