Perintäkuluja alennetaan maaliskuussa

1 raha ansa

Pienten velkojen perintäkulujen ei enää jatkossa pitäisi nousta kohtuuttoman suuriksi, sillä uusi perintää koskeva laki tulee voimaan 16. maaliskuuta. Uudistus laskee perintäkulujen enimmäismääriä ja tehostaa hyvän perintätavan noudattamista, kertoo Oikeusministeriö tiedotteessaan. Muutos on merkittävä etenkin pienten velkojen kohdalla. Aiemmin perintäkuluja rajoitettiin kaksiportaisella asteikolla siten, että 1 – 250 euron saatavasta sai vaatia perintäkuluja korkeintaan 190 euroa ja sen ylittävistä summista 220 euroa. Jatkossa alin velkaporras on 100 euroa, joten enintään 100 euroa velkaantuneen kokonaiskuluvastuu voi olla korkeintaan 60 euroa. Myös muiden alle 1000 euroa velkaantuneiden tilanne helpottuu hieman, sillä 101 – 1000 euron saatavan perintäkulut saavat olla korkeintaan 120 euroa. Yli tuhannen euron velan perintäkulut voivat olla enintään 210 euroa. Perintäkulujen alentuminen voi auttaa esimerkiksi pikavipeistä velkaantuneita, joiden velkasummat ovat usein pieniä. Uusi laki tarjoaa velalliselle mahdollisuuden pyytää perinnän keskeyttämistä. Tällöin asia siirretään oikeudelliseen perintään. Keskeyttäminen voi olla velallisen edun mukaista esimerkiksi silloin, jos on ilmeistä, ettei velallinen pysty maksamaan velkaansa perinnän aikana. Jos perintä keskeytetään, velallisen maksettavaksi tulevat perintäkulut vähenevät. Perinnän keskeytyksen jälkeen velkoja saa jatkaa perintää vain, jos velalliselta ei vaadita korvausta perintäkuluista. Velkoja voi vaatia saatavaansa tuomioistuimessa tai hakea ulosottoa. Vanhentuneen velan periminen on jatkossa lainvastaista. Lisäksi kuluttaja-asiamies saa lain myötä paremmat mahdollisuudet puuttua tehokkaasti hyvän perintätavan vastaisiin käytäntöihin. Myös maksusuoritusten kohdentamisjärjestyksen muutos parantaa velallisen asemaa. Velan lyhennysten kohdentaminen saatavan eri osille muuttuu niin, että velkojan tulee kohdentaa maksu ensisijaisesti varsinaiselle saatavalle ja vasta sen jälkeen velan kuluille. Muutos lisää velallisen mahdollisuuksia valvoa perintäkulujen määrää ja riitauttaa kohtuuttomat kulut. Tällä hetkellä velallisen maksusuoritukset kohdennetaan tyypillisesti ensin velan kuluille ja vasta sen jälkeen alkuperäiselle saatavalle. Tämä osa uudistusta tulee tietojärjestelmämuutosten vuoksi voimaan vasta 16. joulukuuta.

  Rahoituspalveluita ostetaan yhä enemmän netistä